Strona główna » Zerówka

Zerówka

Gdyńska Szkoła Społeczna

ZERÓWKA

W naszej szkole już od kilku lat stwarzamy możliwość nauki i zabawy dla dzieci 6-letnich, a od niedawna również 5-letnich.
Te lata praktyki pokazują, że pobyt dzieci w szkole pozwala „oswoić” się z nowym środowiskiem i sytuacją, a także łatwo pokonać granice między wiekiem przedszkolnym a wczesnoszkolnym.

METODA PROJEKTU JAKO MODEL PRACY W KLASIE „0” W GDYŃSKIEJ SZKOLE SPOŁECZNEJ

PROJEKT to złożone zadanie, które odbywa się w określonym czasie, i które wymaga podejmowania przez dziecko różnorakich i samodzielnych działań, które przybliżają go do rozwiązania problemu stawianego przy rozpoczęciu projektu (np. projekt Budowla, grupa uczniów wybiera wieżę Eiffla i w ramach projektu dowiaduje się gdzie jest dana budowla, kto ją zaprojektował, kto i kiedy zbudował, za zadanie mają zbudować ją sami. Wybierają materiał i np. z patyczków od lodów budują swoją wieżę Eiffla).
Zadaniem nauczyciela jest podążanie za grupą, za ich zainteresowaniami i potrzebami, wszystko zgodnie z niepodważalną prawdą, że najszybciej i najefektywniej uczymy się tego co nas interesuje.

„Istotne jest to, aby projekt uczył rozwiązywania autentycznych problemów oraz koncentrował się na kwestiach budzących zainteresowanie uczniów. Oczywiście, ogólne ramy merytoryczne projektu zostają nakreślone przez nauczyciela. Przygotowuje on listę zagadnień; określa, jakie umiejętności uczniowie powinni zdobywać i rozwijać; przedstawia koncepcje, które mają zostać opracowane w działaniu. Spośród nich uczniowie wybierają te, nad którymi chcą pracować. Ponadto samodzielnie decydują o sposobach realizacji określonego tematu, formułują problem, interpretują go, analizują i rozwiązują. Warto podkreślić, że nauczyciel może zostawić uczniom swobodę w doprecyzowaniu omawianego zagadnienia.

CO WYRÓŻNIA METODĘ PROJEKTU?

  • INTERDYSCYPLINARNOŚĆ

Z samej swojej istoty metoda ma charakter interdyscyplinarny. Wykonanie projektu wymaga od uczniów samodzielnego opanowania wiedzy z zakresu wielu dziedzin nauczania, zaciera granice między życiem szkolnym i pozaszkolnym.

  • PROGRESYWISTYCZNA ROLA NAUCZYCIELA

Innowacją, w porównaniu z klasycznym podejściem szkolnym, jest obecność nauczyciela nie jako „mistrza”, ale jako towarzysza. Rola nauczyciela jest najważniejsza szczególnie w
pierwszej fazie projektu. Do zadań nauczyciela należy wybór głównego celu projektu i obszaru tematycznego, co odbywa się w konsultacji z uczniami. Nauczyciel nadal kieruje
procesem nauczania i działaniami uczniów, pomaga im, udziela wskazówek i wyjaśnień, jeśli trzeba, jednak przyjmuje inną – trudniejszą rolę – przewodnika, życzliwego doradcy,
sternika procesami grupowymi.

  • PODMIOTOWOŚĆ UCZNIA

Akcent przesuwa się z nauczyciela na ucznia. Realizacja projektu uwzględnia zainteresowania, zdolności dziecka oraz jego potrzeby. Rozwijana jest również umiejętność pracy w grupie, odpowiedzialność za działania własne i grupy.

PLAN TYGODNIOWY

  • PONIEDZIAŁEK

Realizacja projektu „Dzieciak w lesie”- Zajęcia odbywają się w terenie i nawiązują w swej formie do brytyjskich forest schools. W swojej pracy inspirujemy się pedagogiką dzikiej przyrody, pedagogiką przeżyć oraz przygody. Staramy się komunikować w oparciu o język empatyczny.

  • WTOREK

Metoda Eline Snel© proponuje dzieciom narzędzia do rozwijania umiejętności koncentracji uwagi, a ponadto samoświadomości własnego ciała, emocji, bycia uważnym zarówno na siebie, jak i inne osoby.

Kiedy dzieci mogą na co dzień rozwijać te ważne kompetencje, duża liczba komórek w wyższych ośrodkach ich mózgu zaczyna tworzyć ścieżki łączące się z niższymi ośrodkami. Połączenia te naturalnie przejmują później kontrolę nad impulsami strachu, złości i cierpienia, zapoczątkowanymi przez niższe ośrodki. Wynika to
z funkcjonowania naszych mózgów!

Dzięki treningowi uważności dzieci uczą się rozpoznawać własne odczucia, potrzeby, emocje czy reakcje (zamiast wybuchać złością czy przyjmować strategię ucieczki) oraz podnoszą swoją odporność na stres, nieunikniony w codziennym życiu. Długofalowo wzmacniają te ośrodki w mózgu, które wspomagają zapamiętywanie informacji, zdolność skupiania uwagi, planowania, rozwój empatii, zdrowego poczucia własnej wartości oraz umiejętność tworzenia dobrych relacji z ludźmi czy wreszcie odpowiedzialności za własne zachowanie.

  • ŚRODA

„Jestem eko” Projekt, który łączy wiele działań promujących postawy proekologiczne udział w akcji sprzątaniu świata, sadzenie roślin w szkolnym ogrodzie, obserwowani roślin -procesów które w nich zachodzą, Bezpośrednie zetknięcie dziecka z przyrodą wywołuje u niego chęć aktywnego działania w niej, a także budzi uczucia opiekuńczości i przyjaźni wobec świata roślin i zwierząt.

  • CZWARTEK

Literkowy zawrót głowy” – poznawanie liter i cyfr , znaków graficznych na wiele sposobów. Łączenie technik i sposobu poznania znaków graficznych – wyklejanie, lepienie, malowanie, tworzenie ich w przestrzeni.

  • PIĄTEK

Projekt Self- Regulation -„Jak działać gdy emocje biorą górę”. Metoda Self-Reg uczy spokojnych reakcji na stres i rozładowywania napięcia w łagodny sposób. Jak sama nazwa wskazuje – metoda polega na samoregulacji, czyli skupieniu na przyczynach problemu i eliminacji jego źródeł, a nie zachowań czy wrażeń, które z niego wynikają. Dzieci z zaciekawieniem poznają przygody bohaterów, Kuby i Leny, którzy sami stawiają czoła trudnym sytuacjom. Dzieci zapoznając się z zasadami self-erg wyniosą wiele cennych informacji i porad, które pomogą im wesprzeć swoje w nauce panowania nad emocji.