Stowarzyszenie „TACY SAMI”


Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji i Integracji „TACY SAMI”
jest organem prowadzącym Gdyńską Szkołę Społeczną, która powstała dzięki inicjatywie grupy nauczycieli i rodziców we wrześniu 1990 r. 

Pierwszą jednostką prowadzącą był gdański Klub Inteligencji Katolickiej. 

Następnie placówka była prowadzona przez Stowarzyszenie Nauczycieli w Gdyni z siedzibą przy ul. Kapitańskiej 37. 

W kwietniu 2005 roku stowarzyszenie zmieniło nazwę na: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Edukacji i Integracji „TACY SAMI”
oraz otrzymało status organizacji pożytku publicznego.

KRS 0000136608

Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


 KLIKNIJ 🙂


STATUT stowarzyszenia „TACY SAMI”


ZARZĄD:

Prezes – Kamila Schwarz

Sekretarz – Małgorzata Miechowska

Członek Zarządu – Beata Kącicka


KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodniczący – Włodzimierz Piotrowski

Członek Komisji – Marek Stożyński

Członek Komisji – Justyna Sudzik


PARTNERZY:


RODO

Ogólna informacja o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych na potrzeby
Gdyńskiej Szkoły Społecznej

Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie!

Przetwarzanie danych osobowych – zmiany

            W związku z wprowadzeniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” informujemy Państwa, w jakim zakresie przetwarzamy dane osobowe Państwa i Państwa Dzieci. Wspomniane wyżej rozporządzenie wchodzi
w życie z dniem 25.05.2018 r.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Gdyńska Szkoła Społeczna (ul. Kapitańska 37, 81-249 Gdynia) – zwana dalej „GSS”.

O jakich danych mówimy?

Chodzi o wszystkie dane osobowe Państwa i Dzieci, które są zbierane na potrzeby realizowania celów statutowych GSS:  w czasie rekrutacji oraz przez cały okres nauki Państwa dzieci w GSS,
w tym m.in.: dane w podpisywanych umowach, oceny i wyniki uczniów, ich podpisane prace, dokumentacja papierowa i cyfrowa przekazywana przez Państwa i tworzona na bieżąco przez nauczycieli i pracowników GSS, dane medyczne wykorzystywane przez Pielęgniarkę, wizerunek w ( formie foto i video – w tym monitoring szkolny, dane umieszczane na stronie internetowej szkoły oraz innych mediach), działania związane z ubezpieczeniem i ochroną BHP oraz ppoż.  itd.

W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane?

Od chwili wejścia w życie RODO musimy informować Państwa o tym, w jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami,
aby mieli Państwo świadomość, w jaki sposób są przetwarzane Państwa dane.

Cele przetwarzania danych:

  • przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego do GSS;
  • realizacja umowy spisywanej z Państwem;
  • zapewnienie właściwego przebiegu procesu edukacyjnego uczniów (w tym m.in.: prowadzenie dziennika elektronicznego, ewaluacja i promocja uczniów, organizacja wycieczek, organizacja zajęć dodatkowych, konkursy i działania dodatkowe GSS, ubezpieczenie);
  • działania promocyjne szkoły (w tym m.in.: prowadzenie strony internetowej szkoły, wykorzystywanie mediów społecznościowych, prasy, radia itp.);
  • prowadzenie dokumentacji wymaganej przez przepisy Prawa Oświatowego;
  • opieka prawna, medyczna i BHP;
  • prowadzenie statystyk, archiwizacja danych;
  • zapewnienie płynności finansowej GSS;
  • ustalenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń.

(Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 RODO)

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

– Przysługuje Państwu prawo dostępu do przekazanych danych, a także do ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo
do cofnięcia jej w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

– Prawo do usuwania niektórych danych osobowych uczniów (np. ocen) może być blokowane przez inne przepisy prawne związane z realizacją obowiązku szkolnego, np. Prawo Oświatowe.

– Gromadzone dane osobowe są również niezbędne do zapewnienia realizacji umowy spisywanej
z Państwem.

Jak się z nami skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych? 

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych w GSS: gdynia@gss.edu.pl

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Administratorzy przetwarzają Państwa dane osobowe przede wszystkim w związku z realizacją umowy oraz realizacją obowiązku szkolnego na czas niezbędny do ich realizowania, wymagany przez Prawo Oświatowe oraz na czas niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Dane będą przechowywane przez okres 10 lat od momentu ustania obowiązku szkolnego.

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać (jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji poszczególnych celów) podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, tzw. odbiorcom danych. Mogą być nimi podmioty uczestniczące w realizowaniu umów, podmioty zajmujące się obsługą informatyczną i udostępniające Administratorom narzędzia informatyczne, zajmujące się zarządzaniem i wprowadzaniem danych do baz, pośredniczące w realizowaniu akcji marketingowych,
a także świadczące usługi doradcze (np. księgowe, prawne). Dane zgodnie z prawem mogą
być przekazywane na podstawie obowiązującego prawa np. instytucjom edukacyjnym, sądom lub organom ścigania.

Do grupy w/w podmiotów należą m.in.:

– System Librus (dziennik elektroniczny);

– podmioty związane z egzaminami zewnętrznymi, w tym: System Informacji Oświatowej, ODPN, Hermes;

– Przychodnia Śródmieście (opieka pielęgniarki);

– Behpol (opieka BHP);

– Legat (opieka prawna);

– organizatorzy konkursów zewnętrznych.