Historia


Gdyńska Szkoła Społeczna powstała dzięki inicjatywie grupy nauczycieli i rodziców we wrześniu 1990 r. 
Jednostką prowadzącą był gdański Klub Inteligencji Katolickiej. 
Następnie placówka była prowadzona przez Stowarzyszenie Nauczycieli w Gdyni z siedzibą przy ul. Kapitańskiej 37. 
W kwietniu 2005 roku stowarzyszenie zmieniło nazwę na:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Edukacji i Integracji 
"TACY SAMI"

oraz otrzymało  status organizacji pożytku publicznego.

Szkoła otrzymała od władz miasta w dzierżawę barak 
przy ul. Witomińskiej 9 w Gdyni, gdzie 14 września 1990 roku 
rozpoczęły zajęcia dwa oddziały klasy szóstej i jeden klasy piątej szkoły podstawowej.

Rozwój szkoły narzucał konieczność zmiany jej tymczasowej siedziby: dzięki życzliwości władz miasta latem 1992 szkole wydzierżawiono budynek dawnego stoczniowego hotelu robotniczego, mieszczący się przy ul. Kapitańskiej 37. 
Budynek ten może całkowicie zaspokoić lokalowe potrzeby szkoły – wymaga jednak kapitalnego remontu i adaptacji, 
które to prace prowadzone są od 1992 aż po dzień dzisiejszy.

W kolejnych latach działalności wzrastała ilość oddziałów klasowych i uczniów szkoły. Początkowo prowadziła ona jedynie klasy IV – VIII ówczesnej ośmioletniej szkoły podstawowej. 
Od 1998 wychodząc naprzeciw prośbom rodziców poszerzono działalność o nauczanie początkowe (klasy I – III), zaś po wprowadzeniu reformy oświaty w roku 1999 utworzono także gimnazjum.

Mniejsza liczba uczniów w klasie i zwiększenie ilości godzin zajęć z większości przedmiotów owocuje wysokim poziomem dydaktycznym. Język angielski nauczany jest od klasy "0"
(od klasy I – w grupach), w kl. IV szkoły podstawowej dochodzi język niemiecki lub hiszpański (do wyboru)

Wszyscy nasi absolwenci dostali się do wybranych przez siebie szkół średnich, w tym tak renomowanych, jak III LO w Gdyni, czy też gdyńskie Liceum OO. Jezuitów.


FINANSOWANIE PLACÓWKI

  • Szkoła finansuje bieżącą działalność głównie z wnoszonych przez rodziców opłat czesnego oraz dotacji wypłacanej przez Urząd Miasta.

  • Znaczna część inwestycji i prac remontowych w budynku szkolnym prowadzona jest dzięki pomocy sponsorów.

  • W 2008 roku w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego "Pracownia komputerowa dla szkół w 2007 roku" powstała nowoczesna pracownia komputerowa.