REKRUTACJA


Informujemy, że wypełnienie i przekazanie kwestionariusza jest równoznaczne
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacyjnego.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanego dalej „Rodo”, informujemy Państwa, że:

– Administratorem danych jest Gdyńska Szkoła Społeczna (ul. Kapitańska 37, 81-249 Gdynia), zwana dalej „GSS”;

– celem przetwarzania podanych przez Państwa danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji do GSS (zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b Rodo);

– podanie danych jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia wniosku o przyjęcie do GSS oraz ewentualnego zawarcia umowy;

– dane będą przechowywane przez okres 1 roku od zakończenia procesu rekrutacji;

– w przypadku podpisania umowy podane przez Państwa dane zostaną przetworzone na potrzeby wprowadzenia ucznia do Ewidencji Uczniów GSS oraz podjęcia dalszych czynności związanych z realizacją umowy i przejęciem obowiązku szkolnego przez GSS;

– przysługuje Państwu prawo dostępu do przekazanych danych, a także do ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

– kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: gdynia@gss.edu.pl